FLEXION MOBILE PLC Visszaélés-bejelentési szabályzatához

A BEJELENTŐ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL

INFORMÁCIÓ A BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRE, A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT A PANASZTÖRVÉNY SZERINTI VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZEREKRE ÉS ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓAN

Tisztelt Bejelentő!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) és a FLEXION MOBILE PLC Visszaélés-bejelentési szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) alapján a következő tájékoztatást adom Önnek.

1. Tájékoztatás a Panasztörvény szerinti belső visszaélés-bejelentési rendszerekre és eljárásokra vonatkozóan.

A Panasztörvény szerint Ön a bejelentését több csatornán is megteheti. Az első lehetőség, ha panaszát, közérdekű bejelentését az állami szerveknél, helyi önkormányzatoknál teszi meg. Közérdekű bejelentését a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa) saját nevében, vagy akár azonosítás nélkül is megteheti. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

Ugyancsak az „első körös” lehetőségek közé tartozik, ha a bejelentést a foglalkoztatójánál teszi meg. A Panasztörvény szerint a bejelentésre a foglalkoztatóval jogviszonyban álló személyek széles köre jogosult. A foglalkoztatónál történő bejelentés eljárási szabályairól jelen Tájékoztató 2. pontjából informálódhat.

A Panasztörvény 32. § (1) bekezdése meghatározza azokat az állami szerveket, amelyek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre. Ezekbe az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerekbe is bárki tehet bejelentést.

A Panasztörvény kiemelt figyelmet fordít a visszaélés-bejelentők védelmére. Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a foglalkoztatóval meghatározott jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

A bejelentés megtétele jogszerű, ha a bejelentő a bejelentését a Visszaélés-bejelentési rendszerek valamelyikén, a Panasztörvényben meghatározott szabályok szerint tette meg, a bejelentő a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információt a munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységével összefüggésben szerezte, és a bejelentő alapos okkal vélelmezte, hogy a bejelentéssel érintett körülményekre vonatkozó, bejelentett információ a bejelentés időpontjában valós volt.

A FLEXION MOBILE PLC belső visszaélés-bejelentési rendszerét megbízás alapján Dr. Pozsgay Péter bejelentővédelmi ügyvéd (kamarai azonosító: 36067407, székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 9. 3. em. 2. – Telefon: +36205574860, E-mail: office@drpozsgaypeter.hu) működteti.

A bejelentések fogadása Dr. Pozsgay Péter bejelentővédelmi ügyvéd alábbi elérhetőségein történik:

–  Személyesen: 1051 Budapest, József nádor tér 9. 3. em. 2. szám alatt, munkanapokon 8-16 óráig, egyeztetett időpontban.

–  Levélben: Dr. Pozsgay Péter ügyvéd – 1051 Budapest, József nádor tér 9. 3. em. 2.

–  Telefonon: +36205574860 telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig. A telefonbeszélgetést nem kerül rögzítésre.

–  E-mailben: office@drpozsgaypeter.hu

2. Bejelentő tájékoztatása az eljárási szabályokról

A FLEXION MOBILE PLC saját belső visszaélés-bejelentési rendszerét a társaság megbízása alapján a Panasztörvény 50.§-ban foglaltaknak megfelelően bejelentővédelmi ügyvéd közreműködésével működteti.

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbításának okairól tájékoztatni kell. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a bejelentővédelmi ügyvéd kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

A bejelentést a Panasztörvényben és a Szabályzatban meghatározott okok alapján a bejelentővédelmi ügyvédnek nem kell kivizsgálnia. Ilyen ok, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, ha olyan személy tette meg, aki a FLEXION MOBILE PLC-vel kapcsolatosan nem jogosult bejelentés megtételére, ugyanaz a személy, ugyanazt, a korábban már megtett bejelentést teszi meg, ismételten vagy ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények vagy mulasztások, illetve egyéb visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a büntető feljelentés megtételéről.

A bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a bejelentővédelmi ügyvéd a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – utólag is igazolható módon – kifejezetten tudomásul vette.

Teljes szabályzat letölthető: Visszeles-bejelentesi szabalyzat

FLEXION MOBILE PLC Whistleblowing Policy

INFORMING THE WHISTLEBLOWER OF THE RULES OF PROCEDURE

INFORMATION ON THE OPERATION OF THE INTERNAL WHISTLEBLOWING SYSTEM, THE PROCEDURE FOR REPORTING AND THE WHISTLEBLOWING SYSTEMS AND PROCEDURES UNDER THE COMPLAINTS ACT

Dear Notifier!

Pursuant to Act XXV of 2023 on Complaints, Whistleblowing and Reporting of Abuse (hereinafter: Complaints Act) and the FLEXION MOBILE PLC Whistleblowing Policy (hereinafter: Policy), I am providing you with the following information.

1. Information on the internal whistleblowing systems and procedures under the Complaints Act

Under the Complaints Act, you can report through several channels. The first is to lodge your complaint or public interest report with public bodies or local authorities. You can file a public interest report in your own name or without identification through the secure electronic system for public interest reports (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa). The Commissioner for Fundamental Rights is responsible for the operation of the electronic system for submitting and registering notifications of public interest.

It is also a “first-round” option if you make the declaration at your employer’s premises. Under the Complaints Act, a wide range of persons in a legal relationship with the employer are entitled to make a complaint. For information on how to file a complaint with your employer, please refer to section 2 of this Guide.

Section 32(1) of the Complaints Act specifies the public bodies that shall establish a separate whistleblowing system. Anyone may also report to these separate abuse reporting systems.

The Complaints Act pays special attention to the protection of whistleblowers. Any measure which is detrimental to the whistleblower because of the lawful making of a Notification and which is taken in the context of a specific legal relationship or connection with the employer is unlawful, even if it would otherwise be lawful.

A Notification is lawful if the whistleblower made the Notification through one of the whistleblowing schemes in accordance with the rules set out in the Complaints Act, the whistleblower obtained the reported information about the circumstances covered by the Notification in the context of his or her work-related activities, and the whistleblower had reasonable grounds to believe that the reported information about the circumstances covered by the Notification was true at the time of the

FLEXION MOBILE PLC’s internal whistleblowing system is operated on behalf of Dr. Péter Pozsgay, a whistleblower protection lawyer (Chamber ID: 36067407, seat: 1051 Budapest, József nádor tér 9, 3rd floor 2, phone: +36205574860, e-mail: office@drpozsgaypeter.hu).

You can reach Dr. Péter Pozsgay whistleblower protection lawyer, at the following contact details: – In person at: 1051 Budapest, József nádor tér 9, 3rd floor 2., Hungary, on pre-agreed appointment

on weekdays from 8 am until 4 pm.

– By postal mail to: Dr. Péter Pozsgay, lawyer – 1051 Budapest, József nádor tér 9. 3. floor 2.

– By phone: +36205574860, on working days from 8 AM to 4 PM. The telephone conversation will not be recorded.

– By e-mail: office@drpozsgaypeter.hu

2. Informing the applicant of the procedural rules

FLEXION MOBILE PLC operates its own internal whistleblowing system on behalf of the company with the assistance of a whistleblower protection lawyer in accordance with Section 50 of the Complaints Act.

The whistleblower protection lawyer shall investigate the facts contained in the notification as soon as possible, but not later than thirty (30) days from the date of receipt of the notification. This time limit may be extended in particularly justified cases, after informing the applicant. The notifier shall in that case be informed of the expected date of the investigation and the reasons for the extension. The time limit for investigating the notification and informing the notifier shall not exceed three months in the case of an extension.

In the course of the investigation of the notification, the whistleblower protection lawyer will keep in contact with the notifier, and may invite the notifier to complete or clarify the notification, to clarify the facts and to provide further information.

The whistleblower protection lawyer is not required to investigate the notification on the grounds set out in the Complaints Act and the Rules. Such grounds are if the notification has been made by an unidentified whistleblower, if it has been made by a person who is not entitled to make a notification in relation to FLEXION MOBILE PLC, if the same person makes the same notification as has already been made, if it is made repeatedly or if the harm to the public interest or to an overriding private interest would be disproportionate to the restriction of the rights of the natural or legal person concerned by the notification resulting from the investigation of the notification.

The investigation of the notification shall include an assessment of the relevance of the circumstances set out in the notification and the taking of appropriate measures to remedy the acts or omissions or other abuses which are unlawful or suspected of being unlawful.

Where the notification justifies the initiation of criminal proceedings, arrangements should be made for criminal charges to be brought.

The whistleblower protection lawyer shall inform the whistleblower in writing of the investigation or non-investigation of the Notification and the reasons for the non-investigation, the outcome of the
investigation of the Notification , and the action taken or planned. Written information may be dispensed with if the lawyer for the protection of the applicant has informed the applicant verbally and the applicant has expressly taken note of the information in a manner which can be verified subsequently.

Full policy available: Whistleblowing policy